bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.02.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

1. Przegl?danie stron
Aby przegl?da? strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesuj?cy Ci? dzia?. Strony BIP publikowane s? w dw?ch stopniach zag??bienia - strona i jej podstrony.

Na dole ka?dej strony znajduje si? metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikuj?cej, liczbie ods?on dokumentu a tak?e odno?nik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Ods?ony liczone s? od pierwszej wersji dokumentu. Przegl?danie stron archiwalnych nie wp?ywa na licznik.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udost?pnia strony systemowe (obowi?zkowe w ka?dym BIP):

* Redakcja - wykaz redaktor?w BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
* Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokument?w
* Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najcz??ciej odwiedzanych dokument?w oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokument?w i ich ods?on
* Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
* Pozosta?e informacje - zbi?r informacji na temat sposobu dost?pu do danych publicznych nie uj?tych w BIP

3. Modu? wyszukiwania
Aby przeszukiwa? serwis BIP nale?y w okienko wyszukiwarki wpisa? szukan? fraz? i klikn?? przycisk lub nacisn?? klawisz "enter". System umo?liwia przeszukiwanie aktualnych dokument?w oraz opcjonalnie dokument?w archiwalnych.

4. Odno?nik do portalu BIP.gov.pl
Pod g?ownym menu znajduje si? logo BIP b?d?ce odno?nikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuni?tych
Je?eli jakikolwiek dokument ma zosta? usuni?ty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuni?tych wraz z adnotacj? o powodzie usuni?cia. Uwaga: usuni?ty dokument mo?e zosta? przywr?cony - je?li wi?c dokument by? w rejestrze usuni?tych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, ?e zosta? przywr?cony.

6. Modu? konkursowy
Konkursy publikowane s? na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejno?ci chronologicznej odwrotnej (najnowsze na g?rze). Ka?da zmiana tre?ci opisu konkursu (w tym jego dat, nazwy itd) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Tak?e usuni?te konkursy s? archiwizowane wraz z powodem usuni?cia. Konkursy usuni?cie oraz minione s? dost?pne poprzez submenu menu "konkursy". Konkurs miniony mo?e mie? status "rozstrzygni?ty" - o ile zosta? rozstrzygni?ty, nierozstrzygni?ty (na razie, czyli czekaj?cy na rozstrzygni?cie) lub nierozstrzygni?ty trwale (nie b?dzie rozstrzygany). Rozstrzygni?cie konkursu (w tym trwa?e oznaczenie jako nierozstrzygni?ty) zawsze jest opisane - w opisie powinny znale?? si? informacje o zwyci?zcy (zwyci?zcach), powody nierozstrzygni?cia konkursu itp.

7. Modu? przetargowy
Modu? przetargowy zosta? podzielony na cztery cz??ci:

* Przetargi podlegaj?ce Ustawie o Zam?wieniach Publicznych
* Przetargi niepodlegaj?ce tej Ustawie
* Przetargi zako?czone (rozstrzygni?te i nie)
* Przetargi usuni?te (rejestr przetarg?w usuni?tych)

Ka?da zmiana tre?ci og?osze? jest archiwizowana w rejestrze zmian. W tre?ci mo?na umieszcza? grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE S? archiwizowane w przypadku ich wymiany!

Przetargi w ka?dej grupie wy?wietlane s? kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka ka?dego przetargu znajduje si? na stronie konkrentego przetargu.

Po edycji statystyki ogl?dalno?ci strony s? kontynuowane, na stronach archiwalnych "zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.Opublikował: Igor D?browski
Publikacja dnia: 21.02.2010
Podpisał: Igor D?browski
Dokument z dnia: 21.02.2010
Dokument oglądany razy: 2 530