bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Okres otrzymywania Funduszu Alimentacyjnego

Fundusz Alimentacyjny - Okres otrzymywania ?wiadcze?

OKRES OTRZYMYWANIA ?WIADCZE?, KIEDY ZLO?Y? WNIOSEK.

?wiadczenia z FA przyznawane s? na tzw. okresy ?wiadczeniowe, trwaj?ce 12 miesi?cy od 1 pa?dziernika do 30 wrze?nia nast?pnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mog? sk?ada? ju? od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres ?wiadczeniowy z?o?y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za pa?dziernik nast?puje do dnia 31 pa?dziernika.

W przypadku, gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia na nowy okres ?wiadczeniowy z?o?y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrze?nia do dnia 31 pa?dziernika, ustalenie prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za pa?dziernik nast?puje do dnia 30 listopada.Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 29.09.2011
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 988