bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zesp

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIA?ANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA LATA 2011-2016

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011-2016 okre?la zadania w?asne gminy Mieszkowice wynikaj?ce z:

-Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami),

-Ustawy z dnia 26 pa?dziernika 1982r. O wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami),

-Ustawy a dnia 12 marca 2004r. O pomocy spo?ecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami),

-Krajowego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie.

Zgodnie z ustaw? o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie do obowi?zk?w gminy nale?y w szczeg?lno?ci:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie w szczeg?lno?ci poprzez dzia?ania edukacyjne s?u??ce wzmocnieniu opieku?czych i wychowawczych kompetencji rodzic?w w rodzinach zagro?onych przemoc? w rodzinie,
3) zapewnienie osobom dotkni?tym przemoc? w rodzinie miejsc w o?rodkach wsparcia,
4) tworzenie zespo??w interdyscyplinarnych.

Rodzina jest najwa?niejszym ?rodowiskiem w ?yciu cz?owieka, kszta?tuj?cym osobowo??, system warto?ci, styl ?ycia. Wa?n? rol? w prawid?owo funkcjonuj?cej rodzinie odgrywaj? wzajemne relacje pomi?dzy rodzicami oparte na mi?o?ci i zrozumieniu.
W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizowa? podstawowych zada?, role wewn?trz rodzinne ulegaj? zaburzeniu, ?amane s? regu?y a zachowania poszczeg?lnych cz?onk?w rodziny staj? si? coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi.
Przemoc domowa mo?e by? skutkiem, jak i przyczyn? dysfunkcji w rodzinie. Na terenie Gminy Mieszkowice w rodzinie wyst?puje najcz??ciej w rodzinach najubo?szych, jest powi?zana z alkoholizmem, niskimi dochodami na cz?onka rodziny, bied?, a tak?e ma?? ?wiadomo?ci? spo?eczn?.

W celu efektywnego przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, zmierzaj?cego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pog??bienie spo?ecznej ?wiadomo?ci tworzy si? Gminny Program Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

II. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do mieszka?c?w Gminy Mieszkowice


III. ZA?O?ENIA PROGRAMU

Cel g??wny Programu:

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia os?b zagro?onych b?d? uwik?anych w przemoc

Cele szczeg??owe Programu:

1. Zmniejszenie liczby rodzin dotkni?tych przemoc? w rodzinie.
2. Zwi?kszenie skuteczno?ci ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwi?kszenie dost?pno?ci pomocy.
3. Zwi?kszenie dost?pno?ci i skuteczno?ci dzia?a? interwencyjnych i korekcyjnych wobec os?b stosuj?cych przemoc.
4. Systematyczna edukacja ?rodowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie oraz zmiana postaw mieszka?c?w Gminy Mieszkowice wobec przemocy w rodzinie.

IV. PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI

Zadanie 1
Koordynacja dzia?a? pomocowych lokalnych podmiot?w

1. Stworzenie Interdyscyplinarnego Zespo?u do Spraw Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie
2. Nawi?zanie wsp??pracy z przedstawicielami poszczeg?lnych s?u?b i instytucji mog?cych dzia?a? na rzecz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie
3. Diagnozowanie potrzeb i przygotowanie sp?jnego planu pomocy.
4. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
5. Wdra?anie i realizacja procedury &bdquo,Niebieskich kart&rdquo, przez OPS, Policj?, Gminn? Komisj? Rozwi?zywania Problem?w Alkoholowych, pracownik?w O?wiaty i ochrony zdrowia, w zwi?zku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
6. Zapewnienie osobom dotkni?tym przemoc? w rodzinie miejsc w o?rodkach wsparcia.
7. Monitorowanie prowadzonych dzia?a? oraz systematyczna ocena efekt?w.
8. Przygotowanie odpowiednich materia??w informacyjnych na emat infrastruktury plac?wek pomocowych (informatory, ulotki).

Zadanie 2
Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie

1. Udzielenie wsparcia socjalnego rodzinom dotkni?tym problemem przemocy przez pracownik?w O?rodka Pomocy Spo?ecznej
2. Wsp??dzia?anie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.


Zadanie 3
Systematyczna edukacja ?rodowiska lokalnego.

1. Przygotowanie i udost?pnienie materia??w o charakterze informacyjnym i edukacyjnym dotycz?cych zjawiska przemocy.
2. Rozpowszechnienie w lokalnym ?rodowisku program?w profilaktycznych
3. Utworzenie gablot informacyjnych w O?rodku Pomocy Spo?ecznej zawieraj?cych informacj? o lokalnym systemie wsparcia rodzin dotkni?tych przemoc?.
4. Udzia? w og?lnopolskich kampaniach przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie.
5. Tworzenie warunk?w do bezpiecznego sp?dzania czasu, w szczeg?lno?ci dla dzieci i m?odzie?y poprzez programy profilaktyczne

Zadanie 4
Systematyczna edukacja przedstawicieli r??nych grup zawodowych stykaj?cych si? z problematyk? przemocy w rodzinie

1.Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli r??nych grup zawodowych stykaj?cych si? z problematyk? przemocy w rodzinie przez udzia? w specjalistycznych szkoleniach
2. Organizacja szkole? dla os?b zainteresowanych mo?liwo?ci? podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie
3. Wymiana do?wiadcze? pomi?dzy ?rodowiskami lokalnymi i plac?wkami, uczestniczenie w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w dzia?aniach og?lnopolskich.

V. REALIZATORZY


1. Burmistrz Mieszkowic
2. O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach
3. Gminna Komisja Rozwi?zywania Problem?w Alkoholowych
4. Policja
5. Zesp?? Obs?ugi Szk??
we wsp??pracy z:
-s?u?b? zdrowia,
-so?ectwami i osiedlem,
-szko?ami ponadgimnazjalnymi
-S?dem Rejonowym w Gryfinie
-Kuratorami
-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
-organizacjami pozarz?dowymi i ko?cio?ami

VI. FINANSOWANIE

?r?d?em finansowania zada? Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 s? ?rodki finansowane z bud?etu Gminy Mieszkowice.



Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 27.05.2013
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 27.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 954