bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kierownik


Kierownik: Wanda Mazur
tel.: (091) 46 66 934


Do zadań kierownika OPS należy w szczególności:

 • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań OPS,
 • koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych OPS,
 • reprezentowanie OPS wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,
 • wydawanie w indywidualnych sprawach z zakresu działań OPS, należących do właściwości gminy, decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Mieszkowice,
 • nadzór nad prowadzony w OPS gospodarkę finansową,
 • zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań statutowych oraz wykonania budżetu,
 • składanie Radzie Miejskiej w Mieszkowicach corocznego sprawozdania z działalności OPS,
 • przedstawianie Radzie Miejskiej w Mieszkowicach wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • zatwierdzanie bilansu potrzeb wynikających z zadań statutowych realizowanych przez OPS,
 • zatwierdzanie budżetu zadaniowego OPS,
 • nadzorowanie kontroli wewnętrznej OPS,
 • zawieranie umów z osobami fizycznymi, dotyczących odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.Opublikował: Igor Dabrowski
Publikacja dnia: 16.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 21.02.2010
Dokument oglądany razy: 5 462