bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Minimalizacja wykluczenia spo?ecznego w Powiecie Gryfi?skim

O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach bierze udzia? w realizacji projektu systemowego pn. &bdquo,Minimalizacja wykluczenia spo?ecznego w powiecie gryfi?skim&rdquo, wsp??finansowanego ze ?rodk?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego &ndash, Program Operacyjny Kapita? Ludzki 01.01.2008 &ndash, 31.12.2013r.
G??wnym celem projektu jest zmniejszenie liczby os?b zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.


Projekt skierowany jest do os?b:
- bezrobotnych
- d?ugotrwale bezrobotnych
- dysfunkcyjnych w sprawach opieku?czo &ndash, wychowawczych
- niepe?nosprawnych.


Projekt ma za zadanie poprawi? funkcjonowanie rodzin mi?dzy innymi dzi?ki:
- zdobytej wiedzy na tematy opieku?czo &ndash, wychowawcze,
- zwi?kszeniu motywacji do dzia?ania i wiary we w?asne si?y.
Ponadto podj?te zosta?y dzia?ania wspieraj?ce rodziny w odzyskiwaniu zdolno?ci do prawid?owego funkcjonowania poprzez zatrudnienie asystent?w rodziny, zatrudnienie psychologa jak i prac? socjaln? z rodzin?.


Rekrutacja do projektu polega na wytypowaniu przez pracownik?w socjalnych tut. O?rodka rodzin, kt?re znajduj? si? w trudnej sytuacji bytowej oraz s? ch?tne do wsp??pracy.
W tym roku wytypowano 8 rodzin z terenu naszej gminy, kt?re zosta?y ostatecznymi beneficjentami projektu.
Zgodnie z realizacj? beneficjenci uczestnicz? w spotkaniach z psychologiem, warsztatach &bdquo,Praktyczna Pani&rdquo,, wyjazdach integracyjnych dla dzieci i rodzic?w oraz wsp??pracy z asystentem rodziny.


Opr?cz naszego O?rodka Pomocy Spo?ecznej realizatorami projektu s?:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Lider Projektu,
- O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Gryfinie - Partner Projektu,
- Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Baniach - Partner Projektu,
- O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Trzci?sku-Zdroju - Partner Projektu,
- Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Widuchowej - Partner Projektu,
- O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Moryniu - Partner Projektu,Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 22.09.2011
Dokument oglądany razy: 4 122