bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pomoc Społeczna

UWAGA!
od dnia 01.09.2016 w O?rodku Pomocy Spo?ecznej s? udost?pnione
Wnioski o Przyznanie Stypendium Szkolnego i/lub Zasi?ku Szkolnego

termin sk?adania wniosk?w 15.09.2016

Pomocy spo?ecznej udziela si? z powodu (art. 7 ustawy o pomocy spo?ecznej):

* ub?stwa,
* sieroctwa,
* bezdomno?ci,
* bezrobocia,
* niepe?nosprawno?ci,
* d?ugotrwa?ej lub ci??kiej choroby,
* przemocy w rodzinie,
* potrzeby ochrony macierzy?stwa lub wielodzietno?ci,
* bezradno?ci w sprawach opieku?czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw?aszcza w rodzinach niepe?nych lub wielodzietnych,
* braku umiej?tno?ci w przystosowaniu do ?ycia m?odzie?y opuszczaj?cej plac?wki opieku?czo-wychowawcze,
* trudno?ci w integracji os?b, kt?re otrzyma?y status uchod?cy,
* trudno?ci w przystosowaniu do ?ycia po zwolnieniu z zak?adu karnego,
* alkoholizmu lub narkomanii,
* zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
* kl?ski ?ywio?owej lub ekologicznej.

Prawo do ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej przys?uguje (art. 8 ustawy o pomocy spo?ecznej):

* osobie samotnie gospodaruj?cej, kt?rej doch?d nie przekracza kwoty 477 z?, zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj?cej,
* osobie w rodzinie, w kt?rej doch?d na osob? nie przekracza kwoty 351 z?, zwanym dalej kryterium dochodowym na osob? w rodzinie,
* rodzinie, kt?rej doch?d nie przekracza sumy kwot wymienionych kryterium dochodowego na osob? w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym w rodzinie.

* Za doch?d uwa?a si? sum? miesi?cznych przychod?w z miesi?ca poprzedzaj?cego za?o?enie wnioski lub w przypadku utraty dochodu z miesi?ca, w kt?rym wniosek zosta? z?o?ony, bez wzgl?du na tytu? i ?r?d?o ich uzyskania, je?eli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszon? o:

* miesi?czne obci??enie podatkiem dochodowym od os?b fizycznych,

* sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne okre?lone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia spo?eczne okre?lone
w odr?bnych przepisach,

* kwot? aliment?w ?wiadczonych na rzecz innych os?b.

* Do dochodu nie wlicza si? jednorazowego pieni??nego ?wiadczenia socjalnego, warto?ci ?wiadcze? w naturze oraz ?wiadczenia przys?uguj?cego osobie bezrobotnej na podstawie przepis?w o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytu?u wykonywania prac spo?ecznie u?ytecznych.

* W odniesieniu do os?b prowadz?cych pozarolnicz? dzia?alno?? gospodarcz? wysoko?? dochodu ustala si? na podstawie za?wiadczenia wydanego przez naczelnika urz?du skarbowego, zawieraj?cego informacje o wysoko?ci:

o przychodu
o koszt?w uzyskania przychodu
o r??nicy pomi?dzy przychodem a kosztami jego uzyskania
o dochod?w z innych ni? dzia?alno?? gospodarcza ?r?de? (w przypadku ??czenia przychod?w z dzia?alno?ci gospodarczej z innymi przychodami lub rozliczania si? wsp?lnie z ma??onkiem)
o odliczonych od dochodu sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne
o nale?nych zaliczek na podatek dochodowy lub nale?nego podatku
o odliczonych od podatku sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne zwi?zanych z prowadzeniem pozarolniczej dzia?alno?ci gospodarczej.

* Od dnia 1 pa?dziernika 2006 r. warto?? odpowiadaj?ca dochodowi miesi?cznemu z 1 hektara przeliczeniowego, kt?ra istotna jest przy ustalaniu uprawnie? rolnik?w i ich rodzin do ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wynosi 207 z?.

* Podstaw? przyznania ?wiadczenia z pomocy spo?ecznej jest wywiad ?rodowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego &ndash, w ci?gu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania ?wiadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy te? maj?tkowej osoby lub rodziny korzystaj?cej z pomocy - w miejscu zamieszkania b?d? w miejscu sta?ego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

* Sytuacj? osobist?, rodzinn?, dochodow? i maj?tkow? osoby lub rodziny okre?la si? na podstawie nast?puj?cych dokument?w:

1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj?cego to?samo??,
2. skr?conego odpisu aktu urodzenia lub ksi??eczki zdrowia dziecka ( do wgl?du) - w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego,
3. dokument?w okre?laj?cych status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
4. decyzji w?a?ciwego organu w sprawie renty, emerytury, ?wiadczenia przedemerytalnego lub zasi?ku przedemerytalnego,
5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 wrze?nia 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolno?ci do pracy, niezdolno?ci do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
6. orzeczenia o niepe?nosprawno?ci albo orzeczenia o stopniu niepe?nosprawno?ci,
7. za?wiadczenia pracodawcy o wysoko?ci wynagrodzenia z tytu?u zatrudnienia, zawieraj?cego informacje o wysoko?ci potr?conej zaliczki na podatek dochodowy od os?b fizycznych, sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne, sk?adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w cz??ci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk?adki na ubezpieczenie chorobowe
8. za?wiadczenia o wysoko?ci wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie?o albo w okresie cz?onkostwa w rolniczej sp??dzielni produkcyjnej lub sp??dzielni k??ek rolniczych (us?ug rolniczych), zawieraj?cego informacje o wysoko?ci potr?conej zaliczki na podatek dochodowy od os?b fizycznych, sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne, sk?adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w cz??ci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk?adki na ubezpieczenie chorobowe,
9. za?wiadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za kt?re by?y op?acane sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne, oraz o okresach niesk?adkowych,
10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasi?ku przedemerytalnego, ?wiadczenia przedemerytalnego,
11. za?wiadczenia urz?du gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
12. za?wiadczenia wystawionego przez szko?? potwierdzaj?cego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wy?szej,
13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osob? bezrobotn?, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wyp?aty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasi?ku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizuj?cego albo za?wiadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych os?b poszukuj?cych pracy,
14. decyzji Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych o ustaleniu kapita?u pocz?tkowego,
15. za?wiadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego zobowi?zanie do op?acania sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne rolnik?w,
16. za?wiadczenie Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne os?b prowadz?cych pozarolnicz? dzia?alno?? gospodarcz?,
17. za?wiadczenie o kt?rym mowa w art.8 ust.7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika w?a?ciwego urz?du skarbowego,
18. o?wiadczenie o uzyskaniu dochodu, o kt?rym mowa w art.8 ust.11 i 12 ustawy,
19. za?wiadczenie lub decyzji organ?w przyznaj?cych ?wiadczenia pieni??ne,
20. o?wiadczenia o stanie maj?tkowym

W celu okre?lenia sposobu wsp??dzia?ania w rozwi?zywaniu problem?w osoby lub rodziny znajduj?cej si? w trudnej sytuacji ?yciowej pracownik socjalny o?rodka pomocy spo?ecznej mo?e zawrze? kontrakt socjalny z t? osob? lub rodzin?.

* Osoby i rodziny korzystaj?ce z pomocy spo?ecznej s? zobowi?zane do wsp??dzia?ania z pracownikiem socjalnym w rozwi?zywaniu ich trudnej sytuacji ?yciowej. Brak takiego wsp??dzia?ania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowie?, nieuzasadniona odmowa podj?cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osob? bezrobotn? lub wykonywania prac spo?ecznie u?ytecznych, o kt?rych mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podj?cia leczenia odwykowego w zak?adzie lecznictwa odwykowego przez osob? uzale?nion?, mog? stanowi? podstaw? do odmowy przyznania ?wiadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu ?wiadczenia lub wstrzymania ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej.

* W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych ?wiadcze?, ich celowego niszczenia lub korzystania w spos?b niezgodny z przeznaczeniem b?d? marnotrawienia w?asnych zasob?w finansowych mo?e nast?pi? ograniczenie ?wiadcze?, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie ?wiadczenia niepieni??nego.

* W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji mi?dzy udokumentowan? wysoko?ci? dochodu a sytuacj? maj?tkow? osoby lub rodziny, wskazuj?c?, ?e osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyci??y? trudn? sytuacj? ?yciow?, wykorzystuj?c w?asne zasoby maj?tkowe, w szczeg?lno?ci w przypadku posiadania znacznych zasob?w finansowych, warto?ciowych przedmiot?w maj?tkowych lub nieruchomo?ci, mo?na odm?wi? przyznania ?wiadczenia.

* Osoby i rodziny korzystaj?ce ze ?wiadcze? z pomocy spo?ecznej s? obowi?zane niezw?ocznie poinformowa? organ, kt?ry przyzna? ?wiadczenie, o ka?dej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i maj?tkowej, kt?ra wi??e si? z podstaw? do przyznania ?wiadcze?.

* Decyzje o przyznaniu b?d? odmowie ?wiadcze? wydawane s? w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez O?rodek przys?uguje klientowi prawo odwo?ania do Samorz?dowego Kolegium Odwo?awczego &ndash, za po?rednictwem Kierownika O?rodka Pomocy Spo?ecznej.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Danuta Jasińska
Dokument z dnia: 16.03.2012
Dokument oglądany razy: 3 198