bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego


W przypadku bezskuteczno?ci egzekucji osoba uprawniona do aliment?w (dziecko za po?rednictwem swego przedstawiciela ustawowego) mo?e z?o?y? do organu w?a?ciwego wierzyciela (oznacza to urz?d gminy lub o?rodek pomocy spo?ecznej w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do aliment?w) wniosek o podj?cie dzia?a? wobec d?u?nika alimentacyjnego.

Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie, od komornika prowadz?cego post?powanie egzekucyjne, o bezskuteczno?ci egzekucji, zawieraj?ce informacj? o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno?ci oraz o dzia?aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas?dzonych aliment?w.
W przypadku z?o?enia wniosku bez w/w za?wiadczenia, organ w?a?ciwy wierzyciela wzywa organ prowadz?cy post?powanie egzekucyjne do przes?ania za?wiadczenia. Komornik prowadz?cy post?powanie egzekucyjne jest obowi?zany do przes?ania za?wiadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego organ w?a?ciwy wierzyciela "z urz?du" wyst?puje z wnioskiem do organu w?a?ciwego d?u?nika (oznacza to urz?d gminy lub o?rodek pomocy spo?ecznej w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania d?u?nika alimentacyjnego) o podj?cie dzia?a? wobec d?u?nika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ w?a?ciwy d?u?nika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej d?u?nika alimentacyjnego, a tak?e jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie?o?enia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego o?wiadczenie maj?tkowe.
W przypadku gdy d?u?nik alimentacyjny nie mo?e wywi?za? si? ze swych zobowi?za? z powodu braku zatrudnienia, organ w?a?ciwy d?u?nika:


1. zobowi?zuje d?u?nika alimentacyjnego do zarejestrowania si? jako bezrobotny, albo jako poszukuj?cy pracy, w przypadku braku mo?liwo?ci zarejestrowania si? jako bezrobotny,
2. zwraca si? do starosty o podj?cie dzia?a? zmierzaj?cych do aktywizacji zawodowej d?u?nika alimentacyjnego,
3. w razie braku mo?liwo?ci aktywizacji zawodowej wyst?puje z wnioskiem do starosty o skierowanie d?u?nika alimentacyjnego do rob?t publicznych lub prac organizowanych na zasadach rob?t publicznych, okre?lonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


W przypadku uniemo?liwienia przez d?u?nika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy z?o?enia o?wiadczenia maj?tkowego oraz odmowy podj?cia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania si? od nich lub odmowy zarejestrowania si? jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania si? jako poszukuj?cy pracy w przypadku braku mo?liwo?ci zarejestrowania si? jako bezrobotny, organ w?a?ciwy d?u?nika:


4. sk?ada wniosek o ?ciganie za przest?pstwo okre?lone w art. 209 §, 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p??n. zm.3),
5. kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy d?u?nika alimentacyjnego. Organ w?a?ciwy d?u?nika informuje organ w?a?ciwy wierzyciela oraz komornika s?dowego o podj?tych dzia?aniach wobec d?u?nika alimentacyjnego oraz o ich efektach.


D?u?nik alimentacyjny jest zobowi?zany do zwrotu organowi w?a?ciwemu wierzyciela nale?no?ci w wysoko?ci ?wiadcze? wyp?aconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do aliment?w, ??cznie z ustawowymi odsetkami.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 261