bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - KOMU PRZYS?UGUJ? ?WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Komu przys?uguj? ?wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Osob? uprawnion? do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego (w skr?cie: ?wiadczenie z FA) jest dziecko, kt?re ma zas?dzone od rodzica alimenty (mog? to by? r?wnie? alimenty na podstawie ugody zawartej przed s?dem), je?eli egzekucja aliment?w jest bezskuteczna. ?wiadczenia z FA przys?uguj? na dziecko do uko?czenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze ?wiadczenia przys?uguj? do uko?czenia 25 lat pod warunkiem, ?e uczy si? w ono szkole lub szkole wy?szej. Na dziecko posiadaj?ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, kt?rego rodzic nie p?aci zas?dzonych aliment?w, ?wiadczenia przys?uguj? bez wzgl?du na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, je?eli w okresie dw?ch miesi?cy przed z?o?eniem wniosku o ?wiadczenie z FA komornik nie wyegzekwowa? pe?nej nale?no?ci z tytu?u zaleg?ych i bie??cych zobowi?za? alimentacyjnych. Bezskuteczno?? egzekucji potwierdza komornik s?dowy odpowiednim za?wiadczeniem. Mo?na je od komornika uzyska? samemu lub wyst?pi? o ich uzyskanie przez organ w?a?ciwy wierzyciela tj. : urz?d gminy lub o?rodek pomocy spo?ecznej, w kt?rym osoba ubiega si? o ?wiadczenie z FA (w jednych gminach ?wiadczenie przyznaje urz?d gminy w innych o?rodek pomocy spo?ecznej).
W przypadku, gdy egzekucja aliment?w nie jest prowadzona w Polsce, gdy? d?u?nik mieszka za granic?, w celu potwierdzenia bezskuteczno?ci egzekucji, do wniosku o przyznanie ?wiadczenia z FA wnioskodawca musi do??czy? odpowiednie za?wiadczenie z s?du okr?gowego (lub innego w?a?ciwego s?du) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzaj?ce bezskuteczno?? egzekucji zas?dzonych aliment?w lub niemo?no?? prowadzenia egzekucji.
Aby naby? prawo do ?wiadczenia z FA dziecko, kt?re ma zas?dzone alimenty nie musi by? wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do ?wiadczenia z FA przys?uguje te? na dzieci wychowywane przez rodzica, kt?ry zawar? kolejny zwi?zek ma??e?ski, ?yje w nieformalnym zwi?zku lub m??/?ona nie p?aci zas?dzonych aliment?w. W takich przypadkach rodzic zobowi?zany do alimentacji nie jest wliczany do sk?adu rodziny, wi?c jego doch?d nie jest brany pod uwag? przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do ?wiadczenia z FA.

Doch?d uprawniaj?cy do ?wiadcze?.

Prawo do ?wiadczenia z FA przys?uguje, je?eli przeci?tny miesi?czny doch?d netto na osob? w rodzinie w roku poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy nie przekracza 725 z?.

Ustalaj?c prawo do ?wiadczenia z FA na okres od 1 pa?dziernika 2011r. do 30 wrze?nia 2012r. brany jest pod uwag? doch?d uzyskany przez cz?onk?w rodziny w 2010 r. Na doch?d ten sk?adaj? si? nast?puj?ce sk?adniki:
- przychody podlegaj?ce opodatkowaniu na zasadach og?lnych na podstawie przepis?w o podatku dochodowym od os?b fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale?ny podatek dochodowy od os?b fizycznych, sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne niezaliczone do koszt?w uzyskania przychodu oraz sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne,
- deklarowany w o?wiadczeniu doch?d z dzia?alno?ci podlegaj?cej opodatkowaniu na podstawie przepis?w o zrycza?towanym podatku dochodowym od niekt?rych przychod?w osi?ganych przez osoby fizyczne,
- inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od os?b fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o ?wiadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczni?w lub student?w, alimenty na rzecz dzieci).


W odr??nieniu od ustalania dochodu dla potrzeb przyznania ?wiadcze? rodzinnych, do dochodu rodziny nie wlicza si? kwot zaliczek alimentacyjnych otrzymanych w 2010 r.
W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, doch?d z tego tytu?u oblicza si? na podstawie liczby hektar?w przeliczeniowych znajduj?cych si? w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy. W tym, je?eli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego mia?a miejsce w trakcie miesi?ca, now? powierzchni? gospodarstwa uwzgl?dnia si? od miesi?ca nast?pnego. Miesi?czna warto?? dochodu z 1 ha przeliczeniowego zosta?a okre?lona na poziomie 1/12 dochodu og?aszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa G??wnego Urz?du Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W/w wska?nik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2010 (czyli rok, z kt?rego doch?d brany jest pod uwag? przy ustalaniu prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego, na rozpoczynaj?cy si? od 1 pa?dziernika 2010r. okres ?wiadczeniowy), zostanie og?oszony przez Prezesa GUS-u we wrze?niu 2011 roku. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucz?ca si? utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych ?r?de? sumuje si?.

Przeci?tny miesi?czny doch?d na osob? w rodzinie oblicza si?, dziel?c ??czn? kwot? dochodu uzyskanego przez wszystkich cz?onk?w rodziny w roku 2010, przez 12, czyli przez liczb? miesi?cy w roku, a nast?pnie przez liczb? cz?onk?w rodziny.

W przypadku uzyskiwania dochod?w podlegaj?cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach og?lnych, wysoko?? uzyskanego dochodu nale?y udokumentowa? za?wiadczeniami z urz?du skarbowego o dochodach za rok 2010. Brany jest pod uwag? doch?d netto, czyli przych?d wykazany w za?wiadczeniu z US, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, nale?ny podatek dochodowy od os?b fizycznych, sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne niezaliczone do koszt?w uzyskania przychodu oraz sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment?w ustalaj?c prawo do ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres ?wiadczeniowy od dnia 1 pa?dziernika 2011 r. do dnia 30 wrze?nia 2012 r., do dochodu rodziny nie wlicza si? otrzymanych w 2010 r. ?wiadcze? z Funduszu Alimentacyjnego.

Wysoko?? ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego.

?wiadczenia z FA przys?uguj? w kwocie bie??co zas?dzonych aliment?w, ale nie mog? wynie?? wi?cej ni? po 500 z? na ka?de z uprawnionych do aliment?w dzieci.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 740