bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zasiłek pielęgnacyjny

?wiadczenia rodzinne - ZASI?EK PIEL?GNACYJNY


Zasi?ek piel?gnacyjny wynosi 153 z? miesi?cznie i przys?uguje:


- niepe?nosprawnemu dziecku,


- osobie niepe?nosprawnej w wieku powy?ej 16 roku ?ycia, je?eli legitymuje si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,


- osobie, kt?ra uko?czy?a 75 lat.


Zasi?ek piel?gnacyjny przys?uguje tak?e osobie niepe?nosprawnej w wieku powy?ej 16 roku ?ycia legitymuj?cej si? orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci, je?eli niepe?nosprawno?? powsta?a w wieku do uko?czenia 21 roku ?ycia.

Zasi?ek piel?gnacyjny nie przys?uguje:


- osobie uprawnionej do dodatku piel?gnacyjnego,


- osobie przebywaj?cej w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie.


- je?eli cz?onkowi rodziny przys?uguje za granic? ?wiadczenie na pokrycie wydatk?w zwi?zanych z piel?gnacj? tej osoby, chyba ?e przepisy o koordynacji system?w zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.


Zasi?ek piel?gnacyjny przyznaje si? w celu cz??ciowego pokrycia wydatk?w wynikaj?cych z konieczno?ci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwi?zku z niezdolno?ci? do samodzielnej egzystencji.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 30.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 405