bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dodatki do zasiłku rodzinnego

?WIADCZENIA RODZINNE - DODATKI DO ZASI?KU RODZINNEGO


Dodatki do zasi?ku rodzinnego przys?uguj? tylko osobom uprawnionym do zasi?ku rodzinnego.

Obecnie mo?na ubiega? si? o nast?puj?ce dodatki:


Dodatek z tytu?u urodzenia dziecka


Dodatek z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego


Dodatek z tytu?u samotnego wychowywania dziecka


Dodatek z tytu?u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej


Dodatek z tytu?u kszta?cenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytu?u podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytu?u rozpocz?cia roku szkolnego

Dodatek z tytu?u urodzenia dziecka

Dodatek z tytu?u urodzenia dziecka przys?uguje jednorazowo w wysoko?ci 1000 z?. Przys?uguje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przys?uguje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do uko?czenia przez dziecko pierwszego roku ?ycia, je?eli nie zosta? przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wyst?pienia o przysposobienie wi?cej ni? jednego dziecka lub urodzenia wi?cej ni? jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przys?uguje na ka?de dziecko. Wniosek o dodatek, o kt?rym mowa w art. 9, sk?ada si? do uko?czenia przez dziecko pierwszego roku ?ycia.


Dodatek z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przys?uguje w wysoko?ci 400 z? miesi?cznie.
Przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je?eli dziecko pozostaje pod jego faktyczn? opiek?, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d?u?ej jednak ni? przez okres:
- 24 miesi?cy kalendarzowych,
- 36 miesi?cy kalendarzowych, je?eli sprawuje opiek? nad wi?cej ni? jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
- 72 miesi?cy kalendarzowych, je?eli sprawuje opiek? nad dzieckiem legitymuj?cym si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.

Dodatek przys?uguj?cy za niepe?ne miesi?ce kalendarzowe wyp?aca si? w wysoko?ci 1/30 dodatku miesi?cznego za ka?dy dzie?. Kwot? dodatku przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c zaokr?gla si? do 10 groszy w g?r?.

W przypadku r?wnoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodzic?w lub opiekun?w prawnych dziecka przys?uguje jeden dodatek.

Dodatek nie przys?uguje, je?eli osoba uprawniona:
- bezpo?rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa?a w stosunku pracy przez okres kr?tszy ni? 6 miesi?cy,
- podj??a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn? prac? zarobkow? kt?ra uniemo?liwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dziecko przebywa w plac?wce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek? przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu z wyj?tkiem dziecka przebywaj?cego w zak?adzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawaowania osobistej opieki nad dzieckiem:
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasi?ku macierzy?skiego.

Obywatelom pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza si? okres zatrudnienia na terytorium pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytu?u samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przys?uguje w wysoko?ci 185 z? miesi?cznie na dziecko, nie wi?cej jednak ni? 370,00 z? na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytu?u samotnego wychowywania dziecka przys?uguje samotnie wychowuj?cym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je?eli nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzic?w dziecka, poniewa?:
- drugi z rodzic?w dziecka nie ?yje,
- pow?dztwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic?w zosta?o oddalone,
- ojciec dziecka jest nieznany,

Dodatek przys?uguje r?wnie? osobie ucz?cej si?, je?eli oboje rodzice osoby ucz?cej si? nie ?yj?.


Dodatek z tytu?u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przys?uguje rodzinie wielodzietnej w wysoko?ci 90 z? miesi?cznie na trzecie i na nast?pne dzieci uprawnione do zasi?ku rodzinnego.
Dodatek z tytu?u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.


Dodatek z tytu?u kszta?cenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek przys?uguje miesi?cznie w wysoko?ci 80 z? na dziecko w wieku do uko?czenia 5 roku ?ycia i 100 z? na dziecko w wieku powy?ej 5 roku ?ycia do uko?czenia 24 roku ?ycia.

Dodatek z tytu?u kszta?cenia i rehabilitacji dziecka przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak?e osobie ucz?cej si? na pokrycie zwi?kszonych wydatk?w zwi?zanych z rehabilitacj? lub kszta?ceniem dziecka w wieku:
1) do uko?czenia 16 roku ?ycia, je?eli legitymuje si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci,
2) powy?ej 16 roku ?ycia do uko?czenia 24 roku ?ycia, je?eli legitymuje si? orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.

Dodatek z tytu?u podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przys?uguje przez 10 miesi?cy w roku w okresie pobierania nauki od wrze?nia do czerwca nast?pnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytu?u podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przys?uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie ucz?cej si?:


1) w zwi?zku z zamieszkiwaniem w miejscowo?ci, w kt?rej znajduje si? siedziba szko?y ponadgimnazjalnej lub szko?y artystycznej, w kt?rej realizowany jest obowi?zek szkolny i obowi?zek nauki, a tak?e szko?y podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz?cej si?, legitymuj?cej si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci - w wysoko?ci 105 z? miesi?cznie na dziecko albo


2) w zwi?zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo?ci, w kt?rej znajduje si? siedziba szko?y, w przypadku dojazdu do szko?y ponadgimnazjalnej, a tak?e szko?y artystycznej, w kt?rej realizowany jest obowi?zek szkolny i obowi?zek nauki w zakresie odpowiadaj?cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysoko?ci 63 z? miesi?cznie na dziecko.


Dodatek z tytu?u rozpocz?cia roku szkolnego

Dodatek przys?uguje raz w roku, w zwi?zku z rozpocz?ciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysoko?ci 100 z? na dziecko.

Dodatek z tytu?u rozpocz?cia roku szkolnego przys?uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak?e osobie ucz?cej si? na cz??ciowe pokrycie wydatk?w zwi?zanych z rozpocz?ciem w szkole nowego roku szkolnego.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 30.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 617