bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zasiłek rodzinny

?WIADCZENIA RODZINNE - ZASI?EK RODZINNY


Zasi?ek rodzinny przys?uguje, je?eli doch?d rodziny w przeliczeniu na osob? albo doch?d osoby ucz?cej si? nie przekracza kwoty 674 z?.

Gdy cz?onkiem rodziny jest dziecko legitymuj?ce si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, zasi?ek rodzinny przys?uguje, je?eli doch?d rodziny w przeliczeniu na osob? albo doch?d osoby ucz?cej si? nie przekracza kwoty 764 z?.

Je?eli doch?d rodziny lub doch?d osoby ucz?cej si? przekracza kwot? uprawniaj?c? dan? rodzin? lub osob? ucz?c? si? do zasi?ku rodzinnego, o kwot? ni?sz? lub r?wn? kwocie odpowiadaj?cej najni?szemu zasi?kowi rodzinnemu przys?uguj?cemu w okresie, na kt?ry jest ustalany, zasi?ek rodzinny przys?uguje, je?eli przys?ugiwa? w poprzednim okresie zasi?kowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasi?ek rodzinny nie przys?uguje.

Prawo do zasi?ku rodzinnego i dodatk?w do tego zasi?ku przys?uguje:


1) rodzicom, jednemu z rodzic?w albo opiekunowi prawnemu dziecka,


2) opiekunowi faktycznemu dziecka.


3) osobie ucz?cej si? (osoba pe?noletnia ucz?ca si?, niepozostaj?c? na utrzymaniu rodzic?w w zwi?zku z ich ?mierci? lub z zas?dzeniem od rodzic?w na jej rzecz aliment?w.


Zasi?ek rodzinny przys?uguje osobie ucz?cej si? w szkole lub w szkole wy?szej, jednak nie d?u?ej ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia.

Zasi?ek rodzinny przys?uguje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do uko?czenia przez dziecko:


- 18 roku ?ycia,


- nauki w szkole, jednak nie d?u?ej ni? do uko?czenia 21 roku ?ycia,


- 24 roku ?ycia, je?eli kontynuuje nauk? w szkole lub w szkole wy?szej i legitymuje si? orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.


Zasi?ek rodzinny nie przys?uguje je?li:
1) dziecko lub osoba ucz?ca si? pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim 2) dziecko lub osoba ucz?ca si? zosta?a umieszczona umieszczone w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie albo w rodzinie zast?pczej.
3) dziecko lub osoba ucz?ca si? jest uprawniona do zasi?ku rodzinnego na w?asne dziecko.
4) cz?onkom rodziny przys?uguje na dziecko zasi?ek rodzinny za granic?, chyba ?e przepisy o koordynacji zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.


Zasi?ek rodzinny nie przys?uguje r?wnie? je?li osobie samotnie wychowuj?cej dziecko nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzic?w dziecka, chyba, ?e:

1) drugi z rodzic?w dziecka nie ?yje


2) ojciec dziecka jest nieznany.


3) pow?dztwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugie z rodzic?w dziecka zosta?o oddalone.


4) s?d zobowi?za? jednego z rodzic?w do ponoszenia ca?kowitych koszt?w utrzymania dziecka i nie zobowi?za? drugiego z rodzic?w do ?wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.


Od 1 listopada 2015 r. wysoko?? zasi?ku rodzinnego wynosi miesi?cznie:


1)89,00 z? na dziecko w wieku do uko?czenia 5 roku ?ycia,


2)118,00 z? na dziecko w wieku powy?ej 5 roku ?ycia do uko?czenia 18 roku ?ycia,


3)129,00 z? na dziecko powy?ej 18 roku ?ycia do uko?czenia 24 roku ?ycia.


Zasi?ek rodzinny ma na celu cz??ciowe pokrycie wydatk?w na utrzymanie dziecka.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 30.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 803