bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przygotowanie i dostawa śniadań

Mieszkowice: Przygotowanie i dostawa ?niada? dla uczni?w Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szk?? Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach


Numer og?oszenia PZP: 406604 - 2011,
data zamieszczenia: 01.12.2011
OG?OSZENIE O ZAMÓ,WIENIU &ndash, us?ugi
Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zam?wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
I. 1) NAZWA I ADRES: O?rodek Pomocy Spo?ecznej , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4145276, faks 091 4145031.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓ,WIENIA
II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓ,WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam?wieniu przez zamawiaj?cego: Przygotowanie i dostawa ?niada? dla uczni?w Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla Szk?? Podstawowych w Czelinie, Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach.
II.1.2) Rodzaj zam?wienia: dostawy.
II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zam?wienia: Przewiduje sie, ?e w ramach realizacji zam?wienia Wykonawca przygotuje i dostarczy do szk?? podstawowych oraz Gimnazjum w Mieszkowicach w 2012 roku maksymalnie 74 400 gor?cych posi?k?w, w tym maksymalnie 620 posi?k?w dziennie, wg poni?szego wyliczenia: (max. 120 dni nauki szkolnej x 620 posi?k?w dziennie = 74 400 posi?k?w w okresie realizacji zam?wienia). Ilo?ci te mog? ulec zmianie..
II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zam?wie? uzupe?niaj?cych: nie.
II.1.5) Wsp?lny S?ownik Zam?wie? (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓ,WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako?czenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam?wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓ,W
III. 3.1)
Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
oferent z?o?y stosowne o?wiadczenie
III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e wykona? (a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych r?wnie? wykonuje) nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr?tszy - w tym okresie, minimum 2 us?ugi podobne do obj?tych przedmiotem zam?wienia. Za jedna us?ug? podobn? zamawiaj?cy uzna: us?ug? ?ywienia zbiorowego polegaj?c? na przygotowaniu poprzez obr?bk? cieplna produkt?w ?ywno?ciowych i wydawanie posi?k?w w ilo?ci 75 000 sztuk w ci?gu trwania przedmiotu zam?wienia.
III.3.3) Potencja? techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
oferent z?o?y stosowne o?wiadczenie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam?wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
oferent z?o?y stosowne o?wiadczenie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
oferent z?o?y stosowne o?wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓ,W UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1
) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunk?w, o kt?rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr?cz o?wiadczenia o spe?nieniu warunk?w udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:
o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosk?w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam?wienia albo sk?adania ofert, a w stosunku do os?b fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiot?w zagranicznych
Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk?ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt?rym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosk?w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam?wienia albo sk?adania ofert
III.4.3.2) za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt?rej dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosk?w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam?wienia albo sk?adania ofert - albo o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt?rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt?rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? takiego za?wiadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zam?wienie publiczne tylko dla wykonawc?w, u kt?rych ponad 50 % pracownik?w stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓ,WIENIA
IV.1.1)
Tryb udzielenia zam?wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt?rej dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt?rej jest dost?pna specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia: www.mieszkowice.pl
Specyfikacj? istotnych warunk?w zam?wienia mo?na uzyska? pod adresem: O?rodek Pomocy Spo?ecznej ul. F. Chopina 1, 74 -505 Mieszkowice.
IV.4.4) Termin sk?adania wniosk?w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 11:00, miejsce: O?rodek Pomocy Spo?ecznej ul. F. Chopina 1, 74 -505 Mieszkowice pok. nr 1.
IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodk?w Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zam?wienia, w przypadku nieprzyznania ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodk?w z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt?re mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam?wienia: nie

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 21.02.2010
Dokument oglądany razy: 7 310