bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

OFERTY PRACY

Ogłoszenie o poszukiwaniu osób chętnych do pracy na stanowisku opiekunki/opiekuna


Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach poszukuje osób chętnych

do pracy na stanowisku opiekunki/opiekuna

1. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie minimum zawodowe (mile widziane), ukończony kurs dla opiekunów

Spełnienie wymagań zgodnych z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych

Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2. Wymagania dodatkowe :

Umiejętność skutecznego komunikowania się

Umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

Znajomość topografii gminy Mieszkowice

Posiadanie prawa jazdy

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów :

Empatia

Komunikatywność

Odpowiedzialność

Rzetelność

Obowiązkowość

Zaangażowanie i odporność na stres

Uczciwość

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

Zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji,

Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

5. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

curriculum vitae

kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekunki/opiekuna,

oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

6. Warunki zatrudnienia:

forma zatrudnienia - umowa o pracę pełny etat

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach, w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godz. (7.00 – 15.00) lub przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach ul. Chopina 1 74-505 Mieszkowice, , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko opiekunki/opiekuna” w terminie do 30.06.2020 r. do godziny 15.00


jak też na na adres kierownik@ops.mieszkowice.net

Kierownik OPS

Wanda Mazur

załącznik do pobrania


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 04 maja 2019r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach ul. Chopina 1 tel. 914666935 ;

2) inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach jest Pani Danuta Jasińska kontakt email: dj.ops@mieszkowice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa na podstawie: art. 100 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późn. zm.), art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 poz. 1952 z późn. zm.), art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 poz. 670), art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697 z późn. zm.) , art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 poz. 1832 z późn. zm.), art. 10 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunow (Dz.U. z 2017 r., poz. 2092), art. 24 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017r, poz. 1851 z późn. zm.);

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa tj. inne organy administracji publicznej, organy egzekucyjne;

5) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu łącznie z okresem archiwizacji określonym w instrukcji kancelaryjnej tut. OPS;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji celu;

9) Administrator danych może pozyskiwać dane od innych podmiotów obowiązanych do udzielenia informacji na wniosek tut. organu.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 12.05.2020
Podpisał: Wanda Mazur
Dokument z dnia: 12.05.2020
Dokument oglądany razy: 103