bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Ochrona danych osobowych

Administrator Bezpiecze?stwa Informacji - Danuta Jasi?ska
tel. 91 46 66 935, e-mail: dj.ops@mieszkowice.pl

Klauzula informacyjna

Informacje podawane w zwi?zku ze zbieraniem danych osobowych od osoby, kt?rej dane dotycz?
Dzia?aj?c na podstawie art. 13 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: &bdquo,Rozporz?dzenie), podaj? nast?puj?ce informacje:
1) administratorem danych osobowych jest O?rodek Pomocy Spo?ecznej z siedzib? w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1, reprezentowany przez Kierownika MGOPS, dane kontaktowe: numer telefonu 91 46 66 935, adres email: ops@mieszkowice.net
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych &ndash, dj.ops@mieszkowice.pl
3) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporz?dzenia, tj. do wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na administratorze wynikaj?cego z:
3.1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

3.2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o prawie do ?wiadcze? opieki zdrowotnej finansowanej ze ?rodk?w publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz 1793 ze zm.)

3.3) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o ?wiadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.).

3.4) Ustawa z dnia 7 wrze?nia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment?w (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.).

3.5) Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015r., poz.1390).

3.6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (tj. Dz.U. z 2016r. poz.575 ze zm.).

3.7) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o ?wiadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.).

3.8) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?k?w dla opiekun?w (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2092).

3.9) Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016r., poz.195 ze zm.).

3.10) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.).

3.11) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059).

3.12) Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ci??y i rodzin "Za ?yciem" (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1860).

3.13) Ustawa z dnia 4 grudnia 2014r. o Karcie Du?ej Rodziny (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1832).
oraz kodeksu post?powania administracyjnego w celu realizacji zada? wynikaj?cych z tych ustaw oraz gdy? jest to niezb?dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania w?adzy publicznej powierzonej administratorowi moc? ww. przepis?w prawa,
4) w zwi?zku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mog? by? udost?pniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc?w danych: organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia spo?ecznego (ZUS, KRUS), podmiotom ?wiadcz?cym us?ugi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym, dostawcom system?w IT, podmiotom ?wiadcz?cym us?ugi prawne, s?dom, organom ?cigania, komornikom,
5) dane osobowe b?d? przechowywane przez okres niezb?dny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepis?w ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6) w zwi?zku z przetwarzaniem przez OPS danych osobowych, przys?uguje prawo dost?pu do tre?ci danych na podstawie art. 15 Rozporz?dzenia, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporz?dzenia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporz?dzenia, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporz?dzenia, przy czym w celu realizacji tych praw nale?y z?o?y? wniosek z wyprzedzeniem 14 dni,
7) w przypadku uznania, ?e przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przys?uguje prawo do wniesienia skargi do w?a?ciwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: Urz?d Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest obowi?zkiem ustawowym oraz r?wnocze?nie warunkiem rozpoznania prowadzonej przed administratora danych osobowych sprawy administracyjnej,
9) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt?rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz?dzenia - nie dotyczy.

Wyci?g z przepis?w Rozporz?dzenia
Artyku? 13
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, kt?rej dane dotycz?

1. Je?eli dane osobowe osoby, kt?rej dane dotycz?, zbierane s? od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie nast?puj?ce informacje:
a) swoj? to?samo?? i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, to?samo?? i dane kontaktowe swojego przedstawiciela,
b) gdy ma to zastosowanie - dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstaw? prawn? przetwarzania,
d) je?eli przetwarzanie odbywa si? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stron? trzeci?,
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorc?w, je?eli istniej?,
f) gdy ma to zastosowanie - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do pa?stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisj? odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o kt?rym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiank? o odpowiednich lub w?a?ciwych zabezpieczeniach oraz o mo?liwo?ciach uzyskania kopii danych lub o miejscu udost?pnienia danych.
2. Poza informacjami, o kt?rych mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, kt?rej dane dotycz?, nast?puj?ce inne informacje niezb?dne do zapewnienia rzetelno?ci i przejrzysto?ci przetwarzania:
a) okres, przez kt?ry dane osobowe b?d? przechowywane, a gdy nie jest to mo?liwe, kryteria ustalania tego okresu,
b) informacje o prawie do ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych dotycz?cych osoby, kt?rej dane dotycz?, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak?e o prawie do przenoszenia danych,
c) je?eli przetwarzanie odbywa si? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) - informacje o prawie do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, kt?rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem,
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) informacj?, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, kt?rej dane dotycz?, jest zobowi?zana do ich podania i jakie s? ewentualne konsekwencje niepodania danych,
f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt?rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak?e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt?rej dane dotycz?.
3. Je?eli administrator planuje dalej przetwarza? dane osobowe w celu innym ni? cel, w kt?rym dane osobowe zosta?y zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osob?, kt?rej dane dotycz?, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o kt?rych mowa w ust. 2.
4. Ust. 1, 2 i 3 nie maj? zastosowania, gdy - i w zakresie, w jakim - osoba, kt?rej dane dotycz?, dysponuje ju? tymi informacjami.

Artyku? 14
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w spos?b inny ni? od osoby, kt?rej dane dotycz?

1. Je?eli danych osobowych nie pozyskano od osoby, kt?rej dane dotycz?, administrator podaje osobie, kt?rej dane dotycz?, nast?puj?ce informacje:
a) swoj? to?samo?? i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, to?samo?? i dane kontaktowe swojego przedstawiciela,
b) gdy ma to zastosowanie - dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
c) cele przetwarzania, do kt?rych maj? pos?u?y? dane osobowe, oraz podstaw? prawn? przetwarzania,
d) kategorie odno?nych danych osobowych,
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorc?w, je?eli istniej?,
f) gdy ma to zastosowanie - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w pa?stwie trzecim lub organizacji mi?dzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisj? odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o kt?rym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiank? o odpowiednich lub w?a?ciwych zabezpieczeniach oraz o mo?liwo?ciach uzyskania kopii danych lub o miejscu udost?pnienia danych.
2. Poza informacjami, o kt?rych mowa w ust. 1, administrator podaje osobie, kt?rej dane dotycz?, nast?puj?ce informacje niezb?dne do zapewnienia rzetelno?ci i przejrzysto?ci przetwarzania wobec osoby, kt?rej dane dotycz?:
a) okres, przez kt?ry dane osobowe b?d? przechowywane, a gdy nie jest to mo?liwe, kryteria ustalania tego okresu,
b) je?eli przetwarzanie odbywa si? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stron? trzeci?,
c) informacje o prawie do ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych dotycz?cych osoby, kt?rej dane dotycz?, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak?e o prawie do przenoszenia danych,
d) je?eli przetwarzanie odbywa si? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) - informacje o prawie do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, kt?rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem,
e) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) ?r?d?o pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie - czy pochodz? one ze ?r?de? publicznie dost?pnych,
g) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt?rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak?e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt?rej dane dotycz?.
3. Informacje, o kt?rych mowa w ust. 1 i 2, administrator podaje:
a) w rozs?dnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najp??niej w ci?gu miesi?ca - maj?c na uwadze konkretne okoliczno?ci przetwarzania danych osobowych,
b) je?eli dane osobowe maj? by? stosowane do komunikacji z osob?, kt?rej dane dotycz? - najp??niej przy pierwszej takiej komunikacji z osob?, kt?rej dane dotycz?, lub
c) je?eli planuje si? ujawni? dane osobowe innemu odbiorcy - najp??niej przy ich pierwszym ujawnieniu.
4. Je?eli administrator planuje dalej przetwarza? dane osobowe w celu innym ni? cel, w kt?rym te dane zosta?y pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osob?, kt?rej dane dotycz?, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o kt?rych mowa w ust. 2.
5. Ust. 1- 4 nie maj? zastosowania, gdy - i w zakresie, w jakim:
a) osoba, kt?rej dane dotycz?, dysponuje ju? tymi informacjami,
b) udzielenie takich informacji okazuje si? niemo?liwe lub wymaga?oby niewsp??miernie du?ego wysi?ku, w szczeg?lno?ci w przypadku przetwarzania do cel?w archiwalnych w interesie publicznym, do cel?w bada? naukowych lub historycznych lub do cel?w statystycznych, z zastrze?eniem warunk?w i zabezpiecze?, o kt?rych mowa w art. 89 ust. 1, lub o ile obowi?zek, o kt?rym mowa w ust. 1 niniejszego artyku?u, mo?e uniemo?liwi? lub powa?nie utrudni? realizacj? cel?w takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie ?rodki, by chroni? prawa i wolno?ci oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, kt?rej dane dotycz?, w tym udost?pnia informacje publicznie,
c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyra?nie uregulowane prawem Unii lub prawem pa?stwa cz?onkowskiego, kt?remu podlega administrator, przewiduj?cym odpowiednie ?rodki chroni?ce prawnie uzasadnione interesy osoby, kt?rej dane dotycz?, lub
d) dane osobowe musz? pozosta? poufne zgodnie z obowi?zkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie pa?stwa cz?onkowskiego, w tym ustawowym obowi?zkiem zachowania tajemnicy.

Artyku? 15
Prawo dost?pu przys?uguj?ce osobie, kt?rej dane dotycz?

1. Osoba, kt?rej dane dotycz?, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s? dane osobowe jej dotycz?ce, a je?eli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dost?pu do nich oraz nast?puj?cych informacji:
a) cele przetwarzania,
b) kategorie odno?nych danych osobowych,
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorc?w, kt?rym dane osobowe zosta?y lub zostan? ujawnione, w szczeg?lno?ci o odbiorcach w pa?stwach trzecich lub organizacjach mi?dzynarodowych,
d) w miar? mo?liwo?ci planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to mo?liwe, kryteria ustalania tego okresu,
e) informacje o prawie do ??dania od administratora sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotycz?cego osoby, kt?rej dane dotycz?, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) je?eli dane osobowe nie zosta?y zebrane od osoby, kt?rej dane dotycz? - wszelkie dost?pne informacje o ich ?r?dle,
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt?rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak?e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt?rej dane dotycz?.
2. Je?eli dane osobowe s? przekazywane do pa?stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej, osoba, kt?rej dane dotycz?, ma prawo zosta? poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o kt?rych mowa w art. 46, zwi?zanych z przekazaniem.
3. Administrator dostarcza osobie, kt?rej dane dotycz?, kopi? danych osobowych podlegaj?cych przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt?re zwr?ci si? osoba, kt?rej dane dotycz?, administrator mo?e pobra? op?at? w rozs?dnej wysoko?ci wynikaj?cej z koszt?w administracyjnych. Je?eli osoba, kt?rej dane dotycz?, zwraca si? o kopi? drog? elektroniczn? i je?eli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela si? powszechnie stosowan? drog? elektroniczn?.
4. Prawo do uzyskania kopii, o kt?rej mowa w ust. 3, nie mo?e niekorzystnie wp?ywa? na prawa i wolno?ci innych.Opublikował: Igor D?browski
Publikacja dnia: 25.05.2018
Podpisał: Danuta Jasi?ska
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 315