bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Świadczenie pielęgnacyjne

?wiadczenie piel?gnacyjne


Aktualnie kwota ?wiadczenia piel?gnacyjnego wynosi 1300 z? miesi?cznie.

?wiadczenie piel?gnacyjne z tytu?u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przys?uguje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie b?d?cej rodzin? zast?pcz? spokrewnion?, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej,
4) innym osobom, na kt?rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. &ndash, Kodeks
rodzinny i opieku?czy ci??y obowi?zek alimentacyjny, z wyj?tkiem os?b o znacznym stopniu
niepe?nosprawno?ci
&ndash, je?eli nie podejmuj? lub rezygnuj? z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob? legitymuj?c? si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci ??cznie ze wskazaniami: konieczno?ci sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji oraz konieczno?ci sta?ego wsp??udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osob? legitymuj?c? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.

Osobom, o kt?rych mowa w pkt 4, innym ni? spokrewnione w pierwszym stopniu z osob? wymagaj?c? opieki, ?wiadczenie piel?gnacyjne przys?uguje, w przypadku gdy spe?nione s? ??cznie nast?puj?ce warunki:
1) rodzice osoby wymagaj?cej opieki nie ?yj?, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s? ma?oletni lub legitymuj? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,
2) nie ma innych os?b spokrewnionych w pierwszym stopniu, s? ma?oletnie lub legitymuj? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,
3 )nie ma os?b, o kt?rych mowa w pkt 2 i 3, lub legitymuj? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.

Od 1 stycznia 2013 r. ?wiadczenie piel?gnacyjne przys?uguje, je?eli niepe?nosprawno?? osoby wymagaj?cej opieki powsta?a:
1) nie p??niej ni? do uko?czenia 18. roku ?ycia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy?szej, jednak nie p??niej ni? do uko?czenia 25. roku ?ycia.

?wiadczenie piel?gnacyjne nie przys?uguje, je?eli:
1. osoba sprawuj?ca opiek?:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu?u ?mierci ma??onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ?wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi?ku sta?ego, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego lub ?wiadczenia piel?gnacyjnego,
2. osoba wymagaj?ca opieki:
pozostaje w zwi?zku ma??e?skim, chyba ?e wsp??ma??onek legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,
zosta?a umieszczona w rodzinie zast?pczej, z wyj?tkiem rodziny zast?pczej spokrewnionej z dzieckiem, na kt?rej ci??y obowi?zek alimentacyjny, albo, w zwi?zku z konieczno?ci? kszta?cenia, rewalidacji lub rehabilitacji w plac?wce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym o?rodku szkolno-wychowawczym, z wyj?tkiem podmiotu wykonuj?cego dzia?alno?? lecznicz? i korzysta w niej z ca?odobowej opieki przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu,
3. na osob? wymagaj?cej opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze?niejszej emerytury,
4. cz?onek rodziny osoby sprawuj?cej opiek? ma ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego, o kt?rym mowa w art. 10, albo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego na t? lub inn? osob? w rodzinie lub poza rodzin? specjalnego zasi?ku opieku?czego lub ?wiadczenia piel?gnacyjnego,
5. na osob? wymagaj?c? opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego,
o kt?rym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego lub prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego,
6. na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba jest uprawniona za granic? do ?wiadczenia na pokrycie wydatk?w zwi?zanych z opiek?, chyba ?e przepisy o koordynacji system?w zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

?wiadczenie piel?gnacyjne przys?uguj?ce za niepe?ne miesi?ce kalendarzowe wyp?aca si? w wysoko?ci 1/30 ?wiadczenia piel?gnacyjnego za ka?dy dzie?. Nale?n? kwot? ?wiadczenia zaokr?gla si? do 10 groszy w g?r?.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 30.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 651